Často hledáte

Novinky e-mailem

Zaregistrujte si odběr našich novinek e-mailem

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Platné při přepravě v trolejbusech a autobusech společnosti MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.

Platné od 1. 6. 2023

MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. (dále jen Dopravce) na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) vydávají:

S M L U V N Í   P Ř E P R A V N Í   P O D M Í N K Y

Článek 1 - Všeobecná ustanovení

(1)          Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, jejich zavazadel, věcí a živých zvířat na všech linkách provozovaných Dopravcem.

(2)          Tarif jízdného a přepravného, včetně bezplatné a zlevněné přepravy, je stanoven. Usnesením rady města Mariánské Lázně (č. RM/592/21) a nařízením Dopravce.

(3)          Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru přístupného jen s platným jízdním dokladem. Přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla.

(4)          Základní pojmy

                - Tarif je sazebník cen za jednotlivé přepravní výkony při poskytování přepravních služeb a podmínky jejich použití.

                - Přestup je uskutečnění více jízd během časového limitu uvedeného na jízdence.

                - Jízdní doklad je dokument nebo elektronický záznam, kterým prokazuje cestující úhradu jízdného nebo přepravného. Elektronickým záznamem jsou zejména data uložená v čipu Plzeňské karty (případně jiném nosiči evidovaném v systému Dopravce). Jízdním dokladem je i papírová jízdenka vytištěná v odbavovacím zařízení ve vozidle a hrazená hotovostí řidiči, nebo hrazená bezhotovostně PK, PJ nebo BK  v odbavovacím zařízení ve vozidle.

                 - Jízdné je cena za přepravu osoby (cestujícího).

                 - Přepravné je cena za přepravu zavazadla nebo živého zvířete.

                 - Zavazadlem se rozumí snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla a nemůže-li tato věc svou povahou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo. Zavazadlem je ruční zavazadlo a spoluzavazadlo.

                 - Ručním zavazadlem je zavazadlo, které má cestující právo vzít s sebou do vozidla bezplatně a jehož rozměry nedosahují rozměrů spoluzavazadla.

                  - Spoluzavazadlem je zavazadlo, jehož i jen jeden rozměr přesáhne rozměry 20 x 30 x 50 cm, v případě úzkých (tyčových) předmětů přesáhne 150 cm a průměr 10 cm a v případě tvaru desky přesáhne rozměry  100 x 80 cm.

                  - Přirážkou k jízdnému se rozumí druh sankce uložené cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem nebo který porušuje tyto Smluvní přepravní podmínky nebo jedná v rozporu s pokyny a příkazy pověřené osoby.

                  - Pověřenou osobou je řidič nebo jiná osoba (např. i smluvního externího subjektu) pověřená Dopravcem a vybavená kontrolním odznakem a průkazem.

                  - Plzeňská karta v Mariánskolázeňské edici, tzv. „MARIÁNKA“ (dále jen „PK“), je souhrnné označení pro čipové nosiče jízdního dokladu evidované v kartově odbavovacím systému Dopravce (včetně variant vydávaných jinými subjekty) splňující obsahově náležitosti podle vyhlášky č. 175/2000 Sb. (vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu v platném znění). PK je nosičem dopravní aplikace (předplatného). PK může sloužit jako nosič elektronických peněz vydávaných Dopravcem k použití na odbavovacím zařízení ve vozidle.

                - Aktivace „PK“ je proces nahrání elektronické formy jízdního dokladu, jehož platnost je vymezena časovým obdobím.

                 - Elektronické peníze na „PK“ jsou elektronickou formou hotovosti pro nákup jízdenek v elektronickém odbavovacím zařízení ve vozidle.

                 - Bezkontaktní bankovní karta (dále jen „BK“), je platební bankovní karta asociací MasterCard nebo VISA, vybavená bezkontaktním čipem.

                  - Odbavovací zařízení ve vozidle je zařízení, které umožňuje vydat jízdní doklad a přijmout úhradu tohoto dokladu prostřednictvím dostatečné výše elektronických peněz na „PK“, „BK“.

                  - Virtuální karta (dále jen ,, VK“), je mobilní aplikace, která uživateli umožňuje zakoupení a aktivaci jízdních dokladů a jejich následné zobrazení.

                 - Nebalené potraviny a nápoje jsou veškeré potraviny určené k okamžité konzumaci, které jsou v ubrouscích, plastikových, papírových a podobných obalech; u nápojů se jedná o všechny druhy nápojů prodávaných, přenášených a konzumovaných v papírových či plastových kelímcích, ať již bez nebo se záklopkou, slámkou nebo jejich další různé modifikace; dále sem patří jakékoliv nápoje v kovových či jiných obalech, které jsou otevřené (např. plechovky, konzervy, tetrapak aj.) a nejsou pevně uzavřeny nebo zajištěny robustním závitovým uzávěrem.

 

Článek 2 - Jízdní doklad

 1. Jednotlivé jízdné
 1. Jízdenka zakoupená při nástupu u řidiče („za hotové“):            

                V zájmu plynulosti přepravy si cestující dopředu připraví pokud možno přesnou částku k úhradě jízdného, nastoupí do vozidla předními dveřmi a nahlásí  řidiči  druh a počet požadovaných jízdenek. Vytištěné jízdenky odebere z odbavovacího zařízení.

 1. Jízdenka zakoupená při nástupu „bezhotovostně“

Použije-li cestující k zakoupení „PK“,nebo „BK“, („bezhotovostní platba“) navolí si (kliknutím) při nástupu do vozidla na odbavovacím zařízení požadovaný druh  jízdenky,  přiloží k odbavovacímu zařízení kartu (BK nebo PK s  elektronickými penězi) a  po vytištění odebere jízdenku z odbavovacího zařízení.

Časová (přestupní) jízdenka, je v odbavovacím zařízení ve vozidle vytištěná jízdenka opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti. Může  být  zakoupená při nástupu v odbavovacím zařízení vozidla pomocí „PK“, s dostatečným zůstatkem elektronických peněz nebo „BK“ s dostatečným zůstatkem na účtu.

Časová (přestupní) jízdenka je platná od okamžiku vystavení (vytištění) v odbavovacím zařízení při nástupu do vozidla po uvedenou dobu bez omezení počtu přestupů. Nástup do vozidla a prokázání se řidiči však musí být uskutečněno vždy ještě před ukončením (uplynutím) uvedené doby platnosti jízdenky.

Skupinová jízdenka, je určena pro skupinu 5 a více osob cestujících společně. Jízdenku vystavuje na požádání vedoucího skupiny (osoby starší 18 let) řidič. Cena je stanovena součtem hodnot požadovaného počtu a druhu jízdenek jednotlivých členů skupiny. Vedoucí skupiny odpovídá po celou dobu přepravy za bezpečnost přepravovaných osob a i prokázání se při přepravní kontrole.

Jízdenka IDOK – je vydávána v rámci systému Integrované dopravy Karlovarského Kraje a její užití  se řídí platným Tarifem a Smluvními přepravními podmínkami Integrované dopravy Karlovarského kraje.

Jízdenka z Virtuální karty – je jízdenka zobrazující se v mobilní aplikaci VK. Nabývá platnosti 1 minutu po její úhradě, nebo aktivaci (v případě jízdenky s odloženou aktivací). Cestující je povinen nastoupit do vozu s již přijatou a platnou jízdenkou a předložit ji ke kontrole řidiči.

(2)          Předplatné

Jízdní doklad, který je aktivován na „PK“ na určité časové období.  Jeho aktivace se provádí v Zákaznických centrech Dopravce, jeho smluvních prodejců a partnerů.

                - „PK“ ve formě nosiče předplatného musí být aktivována pro příslušné kalendářní období ve kterých je uskutečňována přeprava.

                - Cestující je povinen při aktivaci předplatného zkontrolovat období, typ jízdního dokladu a uschovat si doklad o zaplacení (např. pro kontrolu nároku na přepravu).

                Na „PK“ je možné nahrát nejvýše 6 druhů předplatného s předstihem až 100 dnů před začátkem platnosti předplatného:

 - 15 denní tarif 

- 30 denní tarif

- 90 denní tarif

- 365 denní tarif

Je-li cestujícímu (s výjimkou důchodce, který si zakoupil na příslušné období zlevněné roční předplatné a v daném roce dovrší 70 let) znemožněno využít předplatné, a to nejméně na dobu jednoho měsíce před ukončením časové platnosti, vrátí Dopravce na žádost cestujícího poměrnou část jízdného z těchto důvodů:

                - úmrtí cestujícího,

                - přestěhování (změna trvalého bydliště), 

                - dlouhodobá nemoc,

                 - vznik nároku na zlevněné předplatné,

                V případě, kdy cestujícímu vznikne nárok na vrácení nevyužitého předplatného, provede Dopravce na základě žádosti držitele „PK“ vrácení finanční částky, jejíž výše se řídí stanoveným výpočtem:

VC = (CPO/PD) x PND

VC – vrácená částka; CPO – cena předplaceného období; PD – počet dní předplaceného období; PND – počet nevyužitých dní

(3)          Krátkodobé

Lze zakoupit v elektronické podobě pomocí mobilní aplikace „Virtuální karta“ nebo v papírové podobě. Jízdenka je nepřenosná, platí na všech linkách dopravce MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. U papírové jízdenky je cestující povinen před první jízdou vyplnit čitelně údaje na jízdence nesmazatelným způsobem (jméno, příjmení). Datum zahájení a ukončení platnosti vyplní při prodeji jízdenky obsluha smluvního partnera (infocentra, recepce hotelu).

Jízdenka s nevyplněnými, chybně uvedenými nebo pozměněnými údaji je neplatná. Rodinná jízdenka platí pro nejvýše dvě dospělé osoby a 2 děti do 15 let (údaje vyplní jeden dospělý). Cestující je povinen při nástupu předložit jízdenku ke kontrole řidiči a osobám pověřených přepravní kontrolou a na vyžádání se prokázat osobním dokladem, u rodinné jízdenky dokladem dosvědčujícím věk dítěte.

(4)          Nulová jízdenka

Jízdní doklad, vydaný dopravcem opravňující držitele k  bezplatné  přepravě  po dobu výroby duplikátu „PK“ (max. 10 dnů).

 (5)         Nárok na zlevněné nebo bezplatné jízdné je stanoven platným Tarifem. Podmínky pro přiznání nároku na zlevněné jízdné:

a)            Zlevněné předplatné jízdné pro děti a mládež (do dosažení věku 18 let dle data narození):

V případě použití „PK“ jako předplatného je až do dosažení věku 18 let držitele poskytována sleva bez dalšího dokladování nároku na slevu.

b)           Zlevněné jednotlivé jízdné (jízdenky) pro děti (do dosažení věku 15 let dle data narození):

Pro doložení nároku na přepravu za zlevněné jízdenky je při výzvě pověřeného pracovníka dopravce nutné předložit  průkaz, kde je uvedeno datum narození a fotografie (např. žákovský průkaz, studijní průkaz), případně „PK“.

c)            Zlevněné předplatné jízdné pro studenty, žáky a učně (od 18 let do dosažení věku 26 let dle data narození):

i.             V případě použití „PK“ jako nosiče předplatného je sleva poskytována na základě řádně vyplněné a školou potvrzené žádosti (formulář Dopravce – „Potvrzení o studiu“) dokladující trvání denní formy vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, či studium na vysoké škole zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, respektive nároku na slevu.

ii.            Formulář „Potvrzení o studiu“ předkládá žadatel (student, žák, učeň) min. 1x ročně (datum potvrzení nesmí být starší než 2 měsíce), zpravidla při aktivaci „PK“ pro období nového kalendářního roku, nového školního (akademického) roku, nebo období školních prázdnin.

iii.           Formulář „Potvrzení o studiu“ o trvání řádného denního studia bude Dopravcem vyžádán i v ostatních odůvodněných případech (např. změně školy, změně délky studia apod.).

iv.           V posledním ročníku studia má student nárok na slevu do 30. 6. daného roku. Jestliže dále pokračuje ve studiu, je povinen předložit originál dokladu o přijetí nebo „Potvrzení o studiu“, z jakého důvodu ve studiu pokračuje.

v.            V případě úspěšného absolvování přijímací zkoušky na vyšší stupeň (vysoká škola, univerzita apod.) pro přiznání zlevněného předplatného („PK“), předkládá žadatel originál dokladu o přijetí. V tomto případě je žadateli aktivován na „PK“ nárok na zlevněné předplatné, a to s platností do 15. 10. (včetně) daného roku. Pro prodloužení nároku na zlevněné jízdné pak žadatel předkládá „Potvrzení o studiu“.

vi.           Jakoukoli změnu nároku na slevu je cestující povinen neodkladně oznámit Dopravci.

d)           Zlevněné předplatné jízdné pro důchodce do 70 let, který je občanem ČR nebo osobou s trvalým pobytem v ČR:

Nárok na slevu předplatného je dokladován rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení o přiznání starobního důchodu (případně potvrzením z příslušné správy sociálního zabezpečení).

Musí být aktivováno na „PK“.

 e)         Zlevněné předplatné jízdné pro invalidu  ve 3. stupni, který je občanem ČR nebo osobou s trvalým pobytem v ČR:

Nárok na slevu předplatného je dokladován rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení o přiznání  invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně (každé 2 roky)

Musí být aktivováno na „PK“.

f)            Zlevněné  předplatné  jízdné pro  důchodce  nad 70 let, který je občanem ČR nebo osobou s trvalým pobytem v ČR:

Nárok na časové předplatné 365  denní  musí být aktivováno na „PK“

Z předložených dokladů žadatele musí být zřejmé:

•             jméno a příjmení žadatele

•             trvalé bydliště

•             datum narození

g)          Účastníci odboje – nárok na bezplatnou přepravu vzniká na základě podané a Radou města Mariánské Lázně  schválené žádosti. Při přepravě se prokazují „PK“ vystavenou Dopravcem s  aktivovaným  bezplatným tarifem.

h)       Držitelé alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského - nárok na bezplatné jízdné musí být nahrán na PK  (sleva je poskytována do konce platnosti PK) a  je prokazován platným průkazem vydaným Českým červeným křížem. 

Veškeré změny vztahující se ke změnám nároku na zlevněné jízdné nebo bezplatnou přepravu v MHD je oprávněn provádět pouze Dopravce.

(6)          Jízdní doklad je považován za neplatný, pokud:

a)            cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené Přepravním řádem, Tarifem nebo Smluvními přepravními podmínkami,

b)           je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,

c)            nenastala nebo uplynula doba jeho platnosti,

d)           je používán bez vyžadované fotografie nebo fotografie neodpovídá skutečnosti,

e)           je použit neoprávněnou osobou,

f)            údaje neodpovídají skutečnosti, nebo byly neoprávněně pozměněny,

g)            nejsou vyplněné předepsané údaje,

h)           nejde o originál,

i)             PK je poškozena tak, že z ní nelze technicky zjistit její platnost,

j)             PK nebo PJ je na seznamu blokovaných karet.

 

 

Článek 3 - Plzeňská karta v Mariánskolázeňské edici – tzv. „MARIÁNKA“  („PK“)

(1)          „PK“ (mimo přenosné pro právnické osoby) a její duplikát vystavuje Dopravce na základě předložení řádně vyplněné žádosti a dle podmínek uvedených v Obecných obchodních podmínkách pro vydávání a používání čipových nosičů vydaných nebo evidovaných v kartovém odbavovacím systému společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. a Obchodních podmínkách pro vydávání a užívání elektronického peněžního prostředku. Jedná se o nepřenosný nosič předplatného.

(2)          Podání žádosti o vydání „PK“ a její vyzvednutí musí učinit žadatel osobně. Za nezletilé osoby do 15 let (max. do 18 let) podává žádost a vyzvedává kartu zákonný zástupce, který předloží občanský průkaz a rodný list dítěte (není-li dítě uvedeno v občanském průkazu zákonného zástupce). V případě, že by za žadatele jednala třetí osoba, je nutné předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (žadatele).

(3)          Přenosnou Plzeňskou kartu v Mariánskolázeňské edici pro právnické osoby a její duplikát vystavuje Dopravce na základě předložení řádně vyplněné žádosti a dle podmínek uvedených v Obecných obchodních podmínkách pro vydávání a používání čipových nosičů vydaných nebo evidovaných v kartovém odbavovacím systému společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

(4)          V případě, kdy je cestujícím nebo zaměstnancem Zákaznického centra Dopravce zjištěno, že „PK“ vykazuje vady, za které neodpovídá cestující, nebo že z ní nelze vyčíst potřebné údaje o platnosti (např. v odbavovacím zařízení ve vozidlech MHD nebo v zařízení instalovaném v Zákaznických centrech Dopravce), má cestující právo si nechat vystavit novou kartu (duplikát), včetně její případné aktivace, a to v souladu s Obecnými obchodními podmínkami pro vydávání a používání čipových nosičů vydaných nebo evidovaných v kartovém odbavovacím systému společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. a Obchodnými podmínkami pro vydávání a užívání elektronického peněžního prostředku.

(5)          V případě vystavení duplikátu z důvodu nefunkčnosti „PK“ je cestující (držitel) povinen původní „PK“ odevzdat.

(6)          Za  služby  s „PK“ na zákaznických centrech Dopravce a u smluvních  prodejců  je účtován manipulační poplatek dle aktuálně platného ceníku.

 (7)         „PK“ i je držitel povinen opatrovat tak, aby nemohla být zneužita jinou osobou.

(8)          Cestujícímu je umožněno ověřit obsah „PK“  či  na  odbavovacím  zařízení ve vozidle.

(9)          Podmínky pro způsob vystavení, náhrady, výměny „PK“ apod. se řídí Obchodními podmínkami Dopravce.

 

Článek 4 - Přepravní kontrola

(1)          Pověřená osoba se při výkonu kontroly platnosti jízdních dokladů prokazuje kontrolním odznakem. Na požádání cestujícího předkládá ke kontrolnímu odznaku i kontrolní průkaz. Pověřená osoba může být vybavena záznamovým zařízením a v případě vzniku konfliktní situace nahrávat komunikaci s cestujícími.

(2)          Pověřená osoba je oprávněna sepsat s cestujícím, který nemá platný jízdní doklad a který nezaplatil na místě přirážku k jízdnému za porušení přepravních podmínek, záznam o provedené přepravní kontrole.

(3)          Pověřená osoba, která inkasuje přirážku k jízdnému, je povinna vydat cestujícímu stvrzenku o platbě.

(4)          Pověřená osoba je oprávněna cestujícímu, který se prokazuje neplatným jízdním dokladem tento jízdní doklad odebrat.

(5)          Prokazuje-li se cestující při přepravě „PK“ jako nosičem předplatného, je pověřená osoba oprávněna ji odebrat v případech, kdy:

a)            je používána neoprávněnou osobou,

b)           nejde o originál,

c)            údaje neodpovídají skutečnosti, nebo byly neoprávněně pozměněny,

d)           je-li na seznamu blokovaných karet.

 (6)         Cestující bez platného jízdního dokladu je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému, nebo jen přirážku k jízdnému, zaplatí-li ji pověřené osobě ve voze při přepravní kontrole. Pro setrvání v jízdě je však zapotřebí zakoupit si jízdní doklad.

(7)          Při platbě u v Zákaznickém centru Dopravce je možno uskutečnit platbu hotovostně nebo platební kartou.

(8)          Za jízdu bez platného jízdního dokladu se stanovují tyto přirážky k jízdnému splatné ve voze nebo v Zákaznickém centru Dopravce, Hlavní tř. 400/18 v Mariánských Lázních nebo převodem na účet (pro posuzování je rozhodným dnem datum připsání na účet Dopravce):

Za jízdu bez platného jízdního dokladu se stanovuje základní přirážka k jízdnému ve výši 1000 Kč.

             - V případě, že cestující uhradí přirážku k jízdnému na místě, snižuje se na částku 500 Kč.

             - Pokud dojde k jejímu uhrazení do 15 kalendářních dnů ode dne kontroly v Zákaznickém centru Dopravce, Hlavní tř. 400/18 v Mariánských Lázních, nebo převodem na účet, snižuje se přirážka k jízdnému na částku 500 Kč.

 (9)         Za přepravu nebezpečných věcí, které jsou vyloučeny z přepravy, zaplatí cestující přirážku k jízdnému (dovoznému) ve výši 1000 Kč.

(10)        Cestující zaplatí přirážku k jízdnému ve výši 1000 Kč v případě porušení Smluvních přepravních podmínek (fyzické napadení revizora, řidiče, nebo slovní napadání pověřených pracovníků Dopravce, odmítnutí předložení dokladu totožnosti, odmítnutí prokázání totožnosti - čekání na příjezd hlídky PČR, útěk před revizorem aj.) a dále uhradí případnou vzniklou škodu na majetku, kterou způsobil úmyslně, z nedbalosti, v opilosti nebo při znečištění vozidla.

 

Článek 5 - Zvláštní přeprava

(1)          Přeprava osob na vozíku pro invalidy

a)            O nástupu cestujícího na invalidním vozíku rozhoduje řidič vozidla. Cestující je povinen při nástupu a výstupu postupovat dle ustanovení článku 7, zejména odst. 12, 13, 14 těchto Smluvních přepravních podmínek.

b)           S invalidním vozíkem se do vozidla nastupuje určenými, zpravidla prostředními dveřmi označenými symbolem invalidního vozíku.

c)            Cestující na invalidním vozíku je povinen dbát zvýšené opatrnosti při přepravě a zajistit vozík proti samovolnému pohybu.

d)           Průvodce, který doprovází osobu s průkazem ZTP/P, musí být fyzicky schopen zdravotně postiženého v MHD přepravit. Doprovod osoby na invalidním vozíku u něho musí být po celou dobu přepravy.

 (2)         Přeprava kočárků

a)            O nástupu kočárku rozhoduje řidič vozidla. Cestující je povinen při nástupu a výstupu postupovat dle ustanovení článku 7, zejména odst. 12, 13, 14 těchto Smluvních přepravních podmínek. Cestující je povinen zajistit kočárek proti samovolnému pohybu a být u něho po celou dobu přepravy.

b)           S kočárkem se do vozidla nastupuje dveřmi označenými symbolem kočárku. V každém vozidle je povoleno přepravovat jeden kočárek, výjimku a to přepravu dalších kočárků, povoluje řidič podle přepravní situace.

c)           Cestující je povinen zajistit kočárek proti samovolnému pohybu a být u něho po celou dobu přepravy.

d)           Prázdný dětský kočárek je možno přepravovat za stejných podmínek jako zavazadlo. Přeprava kočárku s dítětem má přednost před přepravou prázdných kočárků.

e)           Průjezd kočárku vozidlem není dovolen.

f)            Přeprava kočárků přepravujících věci nebo viditelně sloužících pro přepravu věcí není dovolena.

 (3)         Přeprava zavazadel

a)            Cestující smí vzít s sebou do vozidla nejvýše tři zavazadla, z nichž žádné nesmí přesáhnout rozměry 50 x 60 x 80 cm, nebo průměr 20 x 200 cm (válec), nebo 5 x 100 x 150 cm (deska). Hmotnost všech zavazadel dohromady nesmí přesáhnout 50 kg. Stanovené rozměry může výjimečně v jednom rozměru překročit hudební nástroj včetně jeho obalu, pár lyží s holemi (v obalu), kočárek  nebo dětská koloběžka.

b)           Z dopravy jsou vyloučeny předměty a nebezpečné věci, které by byly cestujícím na obtíž, nabité střelné zbraně (s výjimkou zbraní policie a armády) a věci o hmotnosti větší než 50 kg.

c)            Zejména se nesmějí do vozidla vnášet:

                - snadno vznětlivé předměty, hořlavé kapaliny, plyny a výbušniny,

                - předměty špinavé, zapáchající a jinak odpudivé,

                - předměty jedovaté a hygienicky závadné,

                - předměty s otevřeným ostřím nebo hrotem a skleněné tabule včetně rámovaných.

                Zavazadla musí cestující umístit tak, aby nebránila v práci řidiči, aby neomezovala pohyb cestujících, nezpůsobila škodu cestujícím nebo na vozidle či jinak nebyla zdrojem nebezpečí.

d)           Všechna zavazadla se přepravují pouze pod přímým dohledem cestujícího.

e)           Přepravné za spoluzavazadla je stanoveno Tarifem.

f)           Přeprava jízdních kol není dovolena.

(4)          Přeprava živých zvířat

a)            Cestující smí bezplatně přepravovat živá zvířata za podmínky, že jsou umístěna  v bezpečně uzavřené, dole nepropustné schránce o rozměrech max. 20x30x50 cm. Jejich přeprava se řídí stejnými podmínkami jako přeprava zavazadel.

b)           V jednom voze smí jeden cestující přepravovat maximálně dva psy bez schránky, kteří jsou po celou dobu pobytu ve voze opatřeni bezpečným nasazeným náhubkem a jsou drženi na krátkém vodítku.

c)            Cestující smí se psem nastupovat pouze se souhlasem řidiče.

d)           Pes se nesmí umístit v blízkosti dětského kočárku nebo invalidního vozíku, vyjma případu, kdy cestující se psem zároveň doprovází kočárek nebo osobu na invalidním vozíku, a nesmí být na obtíž ostatním cestujícím.

e)           Přepravné za psa je stanoveno Tarifem.

f)            V případě provozní nutnosti je pověřená osoba oprávněna jednorázově nepovolit přepravu živých zvířat.

g)            Omezení, týkající se počtu psů ve vozidle, souhlasu řidiče, povinnosti nasazeného bezpečného náhubku, umístění psa ve vozidle a povinnosti hradit přepravné, se nevztahuje na vodící a asistenční psy pro nevidomé a zdravotně postižené.

 

Článek 6 - Vztahy mezi dopravcem a cestujícím

(1)          Práva cestujících:

a)            Cestující má právo na přepravu vozidlem Dopravce, které není plně obsazeno, splní-li stanovené podmínky pro přepravu a uhradí-li jízdné stanovené platným Tarifem. O obsazenosti vozidla rozhoduje pověřená osoba, zpravidla řidič.

b)           Právo na rychlý a přístupný systém řešení stížností.

(2)          Povinnosti cestujících:

a)            Seznámit se s platnými Smluvními přepravními podmínkami, Přepravním řádem a s platným Tarifem a to před nástupem do vozidla.

b)           Dodržovat  Přepravní  řád a Smluvní přepravní podmínky, zaplatit jízdné a splnit podmínky stanovené Tarifem.

c)            Být přítomen v prostoru zastávky nejpozději před zahájením odbavování cestujících vozidlem MHD.

d)           Mít při započetí přepravy, po celou dobu přepravy a v okamžiku vystoupení z vozidla platný jízdní doklad, popřípadě doklad nebo průkaz opravňující k bezplatné přepravě nebo k přepravě za zlevněné jízdné, není-li tento nárok prokazován prostřednictvím „PK“. Pokud cestující přepravuje zavazadla nebo živá zvířata, musí mít platný jízdní doklad i pro ně, pokud se nepřepravují bezplatně.

e)           Při vydání jízdenky odbavovacím zařízením ve vozidle prostřednictvím „PK“ nebo „BK“ zkontrolovat vytištěné údaje, zejména dobu platnosti.

f)            Dbát pokynů a příkazů pověřené osoby Dopravce, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo bezpečnosti osob.

g)            Na výzvu pověřené osoby Dopravce se prokázat platným jízdním dokladem nebo poskytnout PK ke kontrole. Nesplní-li tuto povinnost, je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému, není-li v těchto Smluvních přepravních podmínkách stanoveno jinak, nebo se prokázat osobními údaji potřebnými pro  vymáhání zaplacení jízdného a přirážky. Osobními údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu, uvedené v osobním dokladu cestujícího, vydaném příslušným správním úřadem (např. občanský průkaz nebo cestovní pas). Povinnost prokázat se osobními údaji se vztahuje i na případy, kdy údaje o platnosti jízdního dokladu nelze jednoznačně z „PK“ zjistit.

h)           Na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení Přepravního řádu nebo Smluvních přepravních podmínek

i)             V případě, že se cestující neprokáže stanovenými osobními údaji, uvedenými v bodu i) těchto Smluvních přepravních podmínek, pak je povinen na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího – viz §18a, odst. 2d zák. č. 111/1994 Sb. a §37, odst. 5d zák. č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

j)             V případě, že jde o cizího státního příslušníka, který se neprokáže platným jízdním dokladem, na výzvu pověřené osoby předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, včetně dokladu potvrzujícího legálnost pobytu na území České republiky, byl-li vydán). V případě, že cestující, cizí státní příslušník, nepředloží platný doklad totožnosti, event. doklad o legálnosti svého pobytu na území ČR, je povinen na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu Policie ČR – Služby cizinecké policie.

k)            Mít jízdní doklad uložen tak, aby umožnil jeho kontrolu kdykoliv během přepravy i v okamžiku vystoupení z vozidla.

l)             Zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy, pořádek ve vozidle nebo působit rušivě na pracovníky Dopravce při výkonu jejich služby, anebo způsobit škodu nebo jinou nemajetkovou újmu Dopravci nebo spolucestujícím.

m)          V případě zranění ve voze nebo poškození věci v souvislosti s přepravou ve voze neprodleně nahlásit tuto skutečnost řidiči vozidla.

n)           Vystoupit z vozidla po příjezdu do konečné zastávky.

o)           Uvolnit vyhrazená místa ve vozidle pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace, invalidy (držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P) a těhotné ženy.

p)           Zajistit si včasný nástup do vozidla a výstup z vozidla.

q)           Nastoupit a z vozidla vystoupit pouze v zastávce, vystupovat z vozidla mezi zastávkami je dovoleno pouze na pokyn pověřené osoby.

r)            Umožnit provést řádné a včasné odbavení i ostatním cestujícím, zejména tím, že uvolní nástupní prostor ve vozidle u řidiče, kde je umístěno odbavovací zařízení.

s)            Držet se za jízdy. Při odbavení ve vozidle za jízdy je cestující povinen dbát zvýšené opatrnosti.

(3)          Cestujícím je zejména zakázáno:

a)            Mluvit na řidiče za jízdy nebo jinak odpoutávat jeho pozornost od řízení vozidla.

b)           Zneužívat nebo napodobovat návěsti nebo zneužívat signalizační zařízení.

c)            Zdržovat se v blízkosti dveří vozidla a bránit pohybu vystupujících nebo nastupujících osob.

d)           Kouřit, případně užívat alkohol nebo omamné či psychotropní látky ve vozidle (zákaz kouření se vztahuje i na elektronickou cigaretu).

e)           Prodlévat ve vozidle pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek.

f)            Chovat se hlučně, produkovat hudbu nebo zpěv.

g)            Odkládat zavazadla a živá zvířata na sedadlo.

h)           Stát, klečet, nebo ležet na sedadle.

i)             Vstupovat do vozidla a prodlévat v něm s kolečkovými bruslemi na nohou.

j)             Pohybovat se nebo stát ve vozidle s batohem nebo jiným zavazadlem na zádech.

k)            Vnášet do vozidla nebalené potraviny a nápoje, které mohou poškodit, popř. znečistit cestující nebo vozidlo, nebo je ve vozidle konzumovat.

l)             Prodlévat ve vozidle v nedostatečném oděvu.

m)          Znečišťovat, nebo poškozovat vozidlo nebo zařízení vozidla, zejména zařízení pro odbavování cestujících.

(4)          Cestující mohou být z přepravy vyloučeni pověřenou osobou zejména v případech, kdy:

a)            Přes upozornění pověřenou osobou Dopravce porušují její pokyny a příkazy a dále porušují ustanovení Smluvních přepravních podmínek nebo Přepravního řádu.

b)           Ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžují.

c)            Nemají platný jízdní doklad.

d)           Ohrožují bezpečnost provozu, svou vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících.

e)           Znečišťují nebo poškozují vozidlo včetně jeho součástí a příslušenství.

f)            Ve vozidle prodlévají oblečeni ve znečištěném či zapáchajícím oděvu.

(5)          Reklamace a stížnosti

Reklamace produktů a služeb poskytovaných Dopravcem, přijímání stížností a poskytování informací o provozu je zajišťováno v Zákaznickém centru Dopravce, Hlavní 400/18, 353 01 Mariánské Lázně, nebo v sídle Dopravce, Tepelská 871/5b, 353 01 Mariánské Lázně. Provozní  informace  jsou dále zveřejněny na webových stránkách www.mdml.cz a v Zákaznických centrech Dopravce, popř. na tel. 354 600 110 nebo 354 599 747.

 

Článek 7 - Ostatní ustanovení

(1)          Cestující může použít pouze platné jízdenky vydané Dopravcem, nebo schválené tarifem.      

(2)          Ve vozidlech Dopravce se neumožňuje zakoupení místa k sezení.

(3)          Dopravce neručí za škodu způsobenou držiteli jízdního dokladu jeho ztrátou, zneužitím nebo nevyužitím.

(4)          Nedostatečně aktivovaná „PK“ pro příslušné kalendářní období či nedostatečný zůstatek elektronických peněz na „PK“, „PM“ nebo nedostatečný zůstatek na účtu k „BK“ potřebný pro odbavení odbavovacím zařízením ve vozidle neopravňuje cestujícího k přepravě vozidly Dopravce.

(5)          Jednotlivé jízdné je nepřenosné.

(6)          Cestující nemá nárok na vrácení jednotlivého jízdného.

(7)          Děti do 6 let smějí cestovat pouze v doprovodu osoby starší 10 let. Dítě, které je podle Tarifu bezplatně přepravováno, může s cestujícím, který jej doprovází, zaujmout jen 1 místo k sezení, jsou-li všechna další místa k sezení obsazena.

(8)          Po spuštění výstražné signalizace dveří je cestující povinen neprodleně opustit prostor dveří.

(9)          Do vozů se nastupuje zásadně předními dveřmi. Výjimku tvoří případy uvedené v Článku 5. Pro výstup cestujících jsou určeny prostřední a zadní dveře vozů. Přepravovaní cestující nesmějí bránit ve výstupu z vozidla ostatním cestujícím.

(10)        V případě nebezpečí dá cestující řidiči návěst stiskem tlačítka signalizace k řidiči. 

(11)        Požadavek zastavit vozidlo v zastávce na znamení je povinen:

a)            cestující ve vozidle oznámit jedním dlouhým stiskem tlačítka signalizace k řidiči (tlačítka „STOP“),

b)           cestující čekající  v prostoru zastávky dát znamení zdvižením, nebo kýváním paže.

(12)        Požadavek na nástup cestujícího s kočár

 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb